ملاقات با تیم ما

ایده فروشگاه اینترنتی آزادی اولین بار توسط مهندس مهدی پورزمانی در خانواده عنوان و بعد از آن توسط اعضای خانواده مورد حمایت و توسعه قرار گرفت .