🔺شنونده خوبی باش!!!! وقتی که حرف میزنی فقط چیزهایی که بلدی رو مرور میکنی اما وقتی به دیگران گوش میدی چیزهای جدیدی یاد میگیری 👈🏻امروز بیشتر گوش کن